Περασμένα μεγαλεία… σελίδες από την ένδοξη ιστορία της Ρόδου, επιμέλεια Σέβη Νικολάου

Γ. Δημήτριος ο Πολιορκητής

Μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου, ένας από τους διαδόχους του, ο Αντίγονος, μετά από ”εξαετείς επιμόνους αγώνας” κατάφερε να ιδρύσει το Βασίλειον της Ασίας και προκειμένου να στραφεί εναντίον του Πτολεμαίου της Αιγύπτου, ζήτησε από τους Ροδίους να συμμαχίσουν μαζί του. Οι Ρόδιοι, έχοντας μακροχρόνια φιλία με την Αίγυπτο, αλλά και γνωρίζοντας ότι η καταστροφή του Βασιλείου της Αιγύπτου θα ήταν καταστροφική και για τους ίδιους, “απέκρουσαν μεθ ‘υπερηφανείας τας προτάσεις του Αντιγόνου, ο οποίος διέταξεν αμέσως τον υιόν αυτού Δημήτριον να κυριεύση την Ρόδον”.

 “Οι Ρόδιοι δεν εδίστασαν να αντισταθώσιν καθ ‘απασών των δυνάμεων της Ασίας. ΄Εθηκαν εν ασφαλεία τας γυναίκας, τα τέκνα και τους θησαυρούς αυτών, και έξωσαν εκ της πόλεως πάντας τους αχρήστους. Τότε ήρξατο η πολιορκία εκείνη, ήτις εστιν έν των σπουδαιοτάτων της αρχαιότητος γεγονότων δια την νοημοσύνην και ενεργητικότητα των τε προσβαλλόντων και προσβαλλομένων.

Τω όντι ο επιτεθείς ήν ο Δημήτριος , ο διασημότερος της εποχής εκείνης δια την πολιορκίαν των πόλεων και γνωστός δια τούτον υπό την επωνυμίαν Πολιορκητής.

“Ούτος παρίστα παράδοξον κράμα των ευγενεστέρων πολεμικών αρετών και των μάλλον ανομοίων ηθών. Υπερήφανος και αυστηρός επί του πεδίου της μάχης, ανεγνώριζε και εθαύμαζε την ανδρείαν των άλλων. ΄Ακαμπτος εν τη πειθαρχία, ήν φιλάνθρωπος συνάμα, και δεν διέπραττε καμμίαν σκληρότητα” .

Στην πολιορκία που κράτησε περισσότερο από ένα ολόκληρο χρόνο, ο Δημήτριος χρησιμοποίησε 200 πολεμικά πλοία και 160 φορτηγά, και τις πιο προηγμένες για την εποχή πολιορκητικές μηχανές, με κορυφαία την ” Ελέπολιν ” .

”Κατά Διόδωρον η βάσις της μηχανής ταύτης ήν τετράγωνος εκάστη δε πλευρά ήν πεντήκοντα πήχυς. Η ξυλεία συνίστατο εξ ογκωδών δοκών στερεώς προσηρμασμένων. Η μηχανή αύτη ήν εννεάστεγος , τεθειμένη επί παμμεγίστων τροχών και απαιτούσα ουχί ολιγοτέρους των 3400 ανδρών όπως τεθεί εις ενέργειαν ”.

Με τη βοήθεια του Πτολεμαίου και άλλων συμμαχικών πόλεων που ανεφοδίαζαν την πόλη με πολεμοφόδια, τρόφιμα και άνδρες, οι Ροδίτες άντεξαν στην πολιορκία και ο Δημήτριος συνθηκολόγησε μαζί τους το 304 π.Χ  αφήνοντας ”ως τεκμήριον εκτιμήσεως της ανδρείας αυτών, πάσας τας μηχανάς χρήσιν. Απήτησε μόνο παρ ΄αυτών, ίνα καθιερωθή η αξία αυτών εις ανέγερσιν μνημείου, προς ανάμνησιν της περιφήμου ταύτης πολιορκίας” .

Με τα χρήματα λοιπόν αυτά, οι Ροδίτες κατασκεύασαν τον Κολοσσό, ένα από τα επτά θαύματα της αρχαιότητας.

Επιλογή κειμένων από το βιβλίο των Μπιλιότι-Κοτρέ «Η Νήσος Ρόδος» σε μετάφραση Μ.Μαλλιαράκη-Σ.Καραβοκυρού

Φωτογραφικό υλικό από το αρχείο του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr

Published by

Σέβη Νικολάου

Prev Ανάπτυξη Επιχειρήσεων: Τεχνικές Μέρος 1ο, του Ραφαήλ Κουδούνη
Next Ο Έλληνας και οι μεταρρυθμίσεις, του Μιχάλη Καβουκλή